Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Puhtaat vedet kuntien vetovoimatekijänä
Kuntakehitys

Puhtaat vedet kuntien vetovoimatekijänä

kuntien
kuntien
Jo rakennetuilla alueilla tulisi mahdollisuuksien mukaan varata alueita hulevesille purkavan täydennysrakentamisen yhteydessä. Kuva: Getty Images

Vihreä siirtymä korostaa kuntien yhteistyön tärkeyttä yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa alueellisten vahvuuksien hyödyntämisessä.

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutostyössä, sillä kuntien monet ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisia päästöjä asukkaiden arjessa syntyy. Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta nostaa esiin kuntien tekemän suunnittelutyön, joka määrittää esimerkiksi yhdyskuntarakennetta ja liikkumistapoja.

– Infraratkaisut taas vaikuttavat suoraan kotitalouksien mahdollisuuksiin vaikuttaa lämmityksen päästöihin. Tällä hetkellä 80 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, joka on asettanut itselleen ilmastotavoitteen.

Maaliskuun alussa 2023 voimaan tulleen muutoksen myötä ilmastolakiin sisällytettiin kunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelmat. 

– Kunnan ilmastosuunnitelma on joko laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa alkaen aina seuraavasta valtuustokaudesta, Maasilta sanoo.

Tulvariskit on huomioitava uusien alueiden suunnittelussa

Tulvariskien hallinta on Maasillan mukaan ennen kaikkea maankäytön suunnitteluun liittyvä haaste. Hän näkee, että uusien alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset vesistöjen vedenkorkeuksiin – varaamalla alueita myös hulevesien viivyttämiseen. 

– Jo rakennetuilla alueilla tulisi mahdollisuuksien mukaan varata alueita hulevesille purkavan täydennysrakentamisen yhteydessä. Tunnistetuilla tulvariskialueilla kiinteistönomistajia on tarpeen ohjeistaa myös kiinteistökohtaisesta varautumisesta tulvatilanteisiin.

Maasilta muistuttaa, että vihreä siirtymä ja energiamurros tarjoavat myös erilaisia teollisen tuotannon mahdollisuuksia eri alueilla. Kestävälle luontomatkailulle on hänen mukaansa monissa kunnissa mahdollisuuksia, kunhan alueen ominaispiirteet osataan tunnistaa. 

– Kuntien vetovoimaa – ja sitä kautta ehdottomasti elinvoimaakin – lisäävät myös puhtaat ja hyvin hoidetut vedet.

Next article