Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Vesihuoltolaitos 2.0 – datan hallinta uudelle tasolle visualisoinnin avulla
Sponsoroitu

Vesihuollon tiedonhallinnan haasteet lisääntyvät datan määrän jatkuvan kasvun myötä. Ratkaisun tarjoavat digitalisaatio ja keskitetty tiedonhallintajärjestelmä.

Toimiva tiedonhallinta on edellytys vesihuoltolaitosten asianmukaiselle toiminnalle, taloudelle ja palveluille. Vesihuoltoon liittyviä tietotarpeita on paitsi vesihuoltolaitoksilla ja ne omistavilla kunnilla, myös viranomaisilla ja vesihuoltolaitosten asiakkailla. Operon Group Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Mikkolan mukaan vesihuollon tiedonhallinnan haasteet tunnistetaan tätä nykyä vesihuollon kansallisessa kehittämisessä.

– Itse olen laitoksia kiertäessäni huomannut, että tieto on usein varastoituna moneen eri paikkaan. Käsin syötettyä tietoa saatetaan edelleen säilyttää Excelin tyyppisissä tietokannoissa, pahimmassa tapauksessa jopa paperivihoissa. 

Mikkola kuvailee lisäksi, että vaikka prosessiautomaatiotieto olisikin oikeaoppisesti automaatiojärjestelmässä, on siinäkin omat haasteensa. 

– Data esitetään operoivalle henkilöstölle ja päätöksentekijöille vaikeaselkoisina lukuina helposti hahmotettavana tiedon sijaan. 

Kaiken edellä mainitun tiedon Mikkola kuvailee olevan sellaista, jota pitäisi pystyä tarkastelemaan yhdestä paikasta yhdellä vilkaisulla. 

– Tiedonhallinta ei nykyisellään tähän kykene, ja vesilaitosten organisaatiolla on harvoin osaamista tai resursseja kehittää asiaa pidemmälle.  

Samalla digitalisaation tuomat mahdollisuudet kehittyvät ja erilaisia pilviratkaisuja pystytään hyödyntämään yhä enemmän. Ratkaisut myös muuttuvat edullisemmiksi, jolloin yrityksille tarjoutuu tilaisuus kehittää omaa tiedonhallintaa kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti. 

Tiedon tulee olla kaikkien ymmärrettävissä

Datan määrän kiihtyvä kasvu lisää vesilaitoksissa datan visualisoinnin tarvetta, kun tieto halutaan välittää käyttäjille helpommin omaksuttavassa muodossa. Mikkola antaa käytännön esimerkin ranteessaan olevasta urheilukellosta.

 – Kello näyttää värikoodilla ja palkin pituudella edellisen yön palautumisasteeni. Yksittäinen indikaattori perustuu useaan parametriin, ja pystyn tulkitsemaan sen vaikken ole terveysalan ammattilainen. Miksi samaa ei ole saatavilla teollisessa ympäristössä?

Vesihuoltolaitoksissa henkilöstö joutuu edelleen selaamaan ja tulkitsemaan lukuisia eri graafeja ja lopulta vetämään niistä tarvittavat johtopäätökset. 

– Insinööri- ja diplomi-insinööritason henkilöt ovat tähän tottuneet. Kaikilla päätöksentekijöillä ei kuitenkaan ole samanlaista osaamista tai kykyä, Mikkola muistuttaa. 

Tiedon tulisi hänen mukaansa olla jokaisen ymmärrettävissä. Prosessiautomaatiojärjestelmillä dataa voidaan tuoda esiin, mutta se ei ole Mikkolan mielestä tarpeeksi ohjaavaa.

– Näin nähdään trendit, mutta ei saada selitystä esimerkiksi sille, mikä tilanne tällä viikolla on edellisviikkoon verrattuna tai onko se hyvä vai huono. Ainoat indikaatiot tulevat hälytyksen muodossa, ja silloinhan on jo liian myöhäistä. 

Reaaliaikainen näkyvyys tietoon kaiken perusta

Vesihuoltolaitosten digitalisoituminen edellyttää Mikkolan mukaan seuraavia askeleita. Kun tiedon seurantaan on luotu valmiudet, raporttien laadintaan pitäisi olla valmiit työkalut.

– Asioita ei voida parantaa, ellei tietoon saada reaaliaikaista näkyvyyttä. Ala tarvitsee edelläkävijöitä, jotka näyttävät uusia mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena.

Samalla Mikkola painottaa, että tulevaisuudessa erilaiset tekoäly- ja koneoppimisratkaisut tulevat näyttelemään yhä suurempaa roolia – nekin edullisemmin ja helpommin käyttöön otettavina. 

– Nämä sovellukset vaativat kuitenkin suuria määriä tietoa helposti saatavassa muodossa. Nykyinen tiedonhallinta ei tätä tue, vaan tietoa joudutaan käsin keräämään useasta lähteestä ja pitkältä aikaväliltä. Tämä on hyvin resurssi-intensiivistä työtä.

Datan keräämisen ja hyödyntämisen helpottamiseksi Operon tarjoaa ratkaisuksi keskitetyn tiedonhallintajärjestelmän käyttöönottamista – järjestelmän, johon uusia tietolähteitä voidaan liittää joko integraatioilla tai yksinkertaisesti kytkemällä siihen vaikkapa Excel-taulukko.  

– Uuden mittaustiedon ja tietolähteen lisääminen keskitettyyn järjestelmään tulisi vesihuoltolaitoksissa olla helppoa ja nopeasti tehtävissä eikä vaatia uusien järjestelmien rakentamista.

Operon tarjoaa nykyaikaisia palveluita suomalaiselle vesihuollolle

Operonin missiona on digitalisaation tarjoamilla mahdollisuuksilla tukea vesihuoltolaitosten operointia mahdollisimman laajasti. OperonWay on konsepti, jolla dataa voidaan kustannustehokkaasti kerätä eri lähteistä sekä muokata sitä helposti ymmärrettävään muotoon. Kerätyn datan avulla mahdollistetaan tekoäly- ja koneoppimisalgoritmien kehitys. Konsepti pitää sisällään OperonWayCore-, OperonWayInstinct- ja OperonWayBeyond-tasot. 

– Core on keskitetty tiedonhallintajärjestelmä. Siellä data poimitaan eri lähteistä yhteen paikkaan, josta sidosryhmät voivat sitten käyttää sitä päätöksenteon tueksi, Mikkola kertoo. 

Digitalisaation ansiosta suuria investointeja ei aiempien vuosien tapaan tarvita, vaan yksittäiset mittaukset ja tietolähteet voidaan liittää järjestelmään edullisesti ja nopeasti. 

 – Instinct-taso on visualisaatiota kovalla painotuksella, Mikkola jatkaa. 

– Se mahdollistaa intuitiivisen datan selauksen ja tarkastelun sekä ohjaa päätöksentekoa joka tasolla juuri oikeaan suuntaan. 

Konseptin liittymäpinnan tekoäly- ja koneoppimisalgoritmien käyttöön muodostaa Beyond-taso. 

– Tieto on jo lähtötilanteessa saatettu sellaiseen muotoon, että sitä on käytettävissä tekoäly- ja koneoppimisalgoritmien käyttöön. Lisäksi sitä on riittävästi, Mikkola summaa. 

Kokonaisuudessaan digitalisaation tarjoamilla mahdollisuuksilla Operon pystyy tarjoamaan laajaa tukea laitosten operointiin. Mikkola nostaa tärkeäksi tekijäksi myös etäkypäräsovellukset, jossa asiantuntija saa operaattoriin etänä kuva- ja näköyhteyden. 

– Suomi on suuri maa. Asiantuntijan ei tarvitse matkustaa erikseen laitokselle, vaan tukea voidaan tarjota jopa satojen kilometrien päästä.

Operon Group Oy

Operon on moderni veden- ja lietteenkäsittelyn ratkaisutarjoaja ja palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen edistynyttä teknologiaa varmistamalla aina ratkaisun kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden. Operon-konsernin liikevaihto on noin 15 MEUR. Vedenkäsittely -liiketoiminta vastaa Suomessa 9 vesi- ja jätevesilaitoksen operoinnista. Laitosten vuosittain puhdistettu vesi- ja jätevesimäärä on jopa 6,5 miljoonaa kuutiota.

Operon kehittää vesihuollon digitalisaatiota Mikkelissä – hanke skaalattavissa
myös muualle

Operon vetää Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaa digitalisaatiohanketta Mikkelissä viiden jätevedenpuhdistamon alueella. Hankkeessa luodaan Operonin digitalisaatiostrategian mukainen kokonaisuus tiedon keskittämiseksi ja hyötykäyttämiseksi laitoksen tarpeisiin.  Operonin vuosien ajan kehittämien työkalujen tarkoituksena on saattaa suuria tietomääriä päätöksentekijöille helposti ymmärrettävässä ja käyttökelpoisessa muodossa. Mikkelin pilotissa on otettu jatkoaskel tämän tiedon käytettävyyden osalta. Hyvät esitystyökalut parantavat tilannekuvaa ja sitä kautta henkilöstön ymmärrystä vesihuoltolaitoksen tilasta.

Lisätietoa digitalisaation tuomista ratkaisuista vesihuoltoon

Next article