Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Ympäristöministeriön Ari Kangas, miltä näyttää jätevedenkäsittelyn tulevaisuus?
Digitalisaatio vesitekniikassa

Ympäristöministeriön Ari Kangas, miltä näyttää jätevedenkäsittelyn tulevaisuus?

Ari Kangas työskentelee ympäristöministeriössä neuvottelevana virkamiehenä. Kuva: Oma arkisto

Perinteisillä mittareilla arvioituna jätevedet käsitellään Suomessa hyvin. Parantamisen varaa silti on.

Kansallinen sääntely ja jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvissa esitetyt puhdistusta koskevat määräykset ovat lähes poikkeuksetta tiukempia kuin EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämä vähimmäistaso. Vuodelta 1991 oleva yhdyskuntajätevesidirektiivi evaluoitiin 2017–2019.

– Arvioinnin mukaan yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpano on vähentänyt päästöjä vesistöihin ja parantanut vesien laatua. Vesistöihin kohdistuvaa perinteistä kuormitusta voidaan vielä vähentää huomioimalla viemäriylivuodot sekä jätevesien käsittely haja-asutusalueilla ja herkkien vastaanottovesistöjen alueilla, kertoo ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas.

Direktiivin uudistamiseen tähtäävän vaikutusten arvioinnin työohjelmassa on lisäksi nostettu esiin kytkös kiertotalouteen, lietteen käsittely ja energian käyttö. Myös mikropollutanttien, muun muassa kuluttajakemikaalien orgaanisia yhdisteitä mukaan lukien lääkeaineet ja mikromuovit, poisto ’pilaaja maksaa’ -periaatteella on huomioitu yhdyskuntajätevesidirektiivissä.

Jätevesi on yksi kiertotalouden raaka-aineresursseista

EU:n uudessa asetuksessa veden uudelleenkäytöstä on asetettu vähimmäisvaatimukset eri käyttökohteisiin kierrätettävälle käsitellylle jätevedelle. Erityiskäsittelyillä voidaan tuottaa oikeanlaista vettä oikeisiin paikkoihin. Osa jäteveden käsittelyn integrointia kiertotalouteen on myös jatkaa ja tehostaa puhdistamolietteen hyötykäyttöä. Yhteiskunnan jätevirtana puhdistamoliete ei ole suuren suuri, mutta sen fosforipitoisuus tekee siitä houkuttelevan ja hyödyntämisen arvoisen.

– Nykyisin ajattelemme puhdistavamme vettä ja sen sivutuotoksina saamme energiaa ja ravinteita kuten fosforia ja typpeä. Tulevaisuudessa jätevettä onkin ajateltava raaka-aineresurssina. Merkittävä näkökulman muutos jäteveden käsittelyssä on se, että otamme jätevesiresurssista käyttöön kaiken mahdollisen hyödynnettävän ja sen sivutuotoksena saamme puhdasta vettä. Ja mitä enemmän saamme aineita otettua vedestä talteen, sitä puhtaammaksi vesi tulee, Ari Kangas painottaa.

Next article